Bez kategorii

Jak założyć własną firmę

W tym wpisie postaram się przedstawić proces zakładania własnej działalności gospodarczej w kilku prostych krokach.

Wpis do CEIDG

Pierwszym z nich będzie wpisanie w wyszukiwarkę adres „firma.gov.pl”.

Po odnalezieniu strony należy odszukać formularz „CEIDG” (wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), a następnie go wypełnić. Jednocześnie dokument ten pełni rolę wniosku o nadanie numeru REGON, wskazanie numeru NIP, wybór formy opodatkowania oraz zgłoszenie się jako płatnik składek ubezpieczeniowych dla ZUS. W formularzu należy wpisać jaki rodzaj działalności gospodarczej prowadzimy. Do tego celu stworzono Polską Klasyfikację Działalności. Jeżeli poprzednio nie posiadało się NIP­u, to po wypełnieniu wniosku CEIDG i jego realizacji przez Ministestwo, zostanie on nadany.

Formalności w ZUSie

W Zus­ie występujemy jako płatnik, czyli krótko mówiąc osoba wpłacająca składki oraz jako ubezpieczony. Jeżeli działalność przez nas wykonywana jest jedynym źródłem dochodów, tonależy wypłenić druk ZUA. Jeżeli mamy pracę na etacie, w której zarabiamy powyżej minimalnejpensji krajowej, to w takim wypadku składamy druk ZZA. Po rozpoczęciu działalności, mamy 7 dnina to, aby dostarczyć te druki do dowolnego oddziału ZUS.We wniosku CEIDG musimy wskazać, biuro księgowe, które będzie prowadziło dokumentację finansową naszej firmy. Jeżeli takowego w momencie wypełniania wniosku nie mamy, to należywybrać opcję samodzielnego prowadzenia dokumentacji, a w najbliższej przyszłości wpis tenzaktualizować. Wybór biur księgowych jest tak obszerny, że niezwykle łatwo jest trafić nanierzetelne osoby, więc trzeba uważać.Ostatnią rzeczą jaką można (nie jest to obowiązek) wykonać to założenie firmowego kontabankowego. Po założeniu takiego konta, musimy poinformować o tym Urząd Skarbowy oraz ZUSwypełniając wniosek aktualizacyjny CEIDG.

JPK – Jednolity Plik Kontrolny

Od 1 lipca 2016 roku od przedsiębiorców będzie wymagany JPK Jednolity Plik Kontrolny.

Od małych i średnich przedsiębiorców od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku będzie się to odbywać na zasadzie dobrowolności.

Zmiana ma na celu ujednolicenie w elektronicznej formie ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych oraz ułatwienie ich kontroli przez urząd Skarbowy.
Przed firmami stoi więc zadanie zmiany swoich systemów księgowych, tak aby generowały nowy format plików.

Format JPK

Struktura JPK najprawdopodobniej będzie oparta o aktualną wersją specyfikacji pliku SAF-T (Standard Audit File for Tax), rekomendowaną przez OECD.

Szczegóły można znaleźć na stronie:
http://www.oecd.org/ctp/administration/45167181.pdf

Zmiany w CEiDG od 2016 roku

Zmiany w CEiDG od 2016 roku podczas rejestracji

Od stycznia 2016 roku podczas rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej będzie wymagane okazanie dowodu własności lokalu, na który będzie zarejestrowana działalność gospodarcza.

Wprowadzona zmiana ma ograniczyć rejestrację firm na fikcyjne, często nieistniejące adresy oraz zapewność prawidłowość danych w CEiDG.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Największe firmy w Polsce będą miały wspólny Urząd Skarbowy

Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie od stycznia przyjmie nazwę Krajowego Wyspecjalizowanego Urzędu Skarbowego (KWUS), któremu podlegać będą podatnicy o rocznych przychodach powyżej 50 mln euro oraz banki, zakłady ubezpieczeń czy fundusze emerytalne. To istotny przełom w sposobie organizacji administracji podatkowej oraz zarządzanie relacjami między przedsiębiorcami a US.

W chwili obecnej największe przedsiębiorstwa są obsługiwane przez 20 wyspecjalizowanych urzędów ulokowanych we wszystkich miastach wojewódzkich. Z analiz przeprowadzonych przez Ministerstwo Finansów wynika jednak, że obecny model nie jest efektywny, stąd też pomysł na wprowadzenie innowacji i skierowanie każdego przedsiębiorstwa do wyspecjalizowanego urzędu bez względu na skalę jego działalności. Po zmianach, które wejdą w życie 1 stycznia 2016 roku, 19 urzędów nie zostanie zamkniętych, ale zmienia się kryteria stosowane przy określaniu kategorii podatników.

Wspólny urząd skarbowy – zagrożenia

W praktyce może się okazać, że przedsiębiorstwa złożone podlegające superurzędowi będą absorbować zatrudnione osoby bardziej niż podatnicy w innych urzędach. Zadanie może zatem przerosnąć organizacyjnie wyznaczony do tego urząd. Jeszcze innym zagrożeniem jest modyfikowanie polityki podatkowej w oparciu o poglądy, które zostaną wypracowane tylko w jednym centrum decyzyjnym.

 

 

Wyłudzanie pieniędzy – oszuści w cyberprzestrzeni

Oszuści finansowi upatrzyli sobie nowy cel. Od niedawna podszywają się pod generalnych wykonawców, prosząc o dokonanie wpłat na rzekome konto.
Firmy otrzymują korespondencję, w której oszuści podają się za firmy zewnętrzne, informując, że przez wzgląd na zmianę numerów kont bankowych, proszą o dokonywanie płatności bieżących za wystawione faktury na nowe numery. Takie informacje są przekazywane zarówno pocztą tradycyjną, jak i elektroniczną.
Metoda na podmiankę konta jest już znana od dawna. Dwa lata temu pracownicy Metra Warszawskiego przesłali bowiem 560 tys. złotych na konto podmiotu podszywającego się pod firmę, która wygrała przetarg na sprzątanie stacji. O błędzie w księgowości dowiedziano się dopiero po tym, kiedy właściwa firma zgłosiła się po wypłatę zaległych należności.

Wyłudzanie pieniędzy

Aby uchronić się przed tego typu oszustwami należy przede wszystkim zminimalizować ryzyko związane z cyberprzestępczością i dokonywać przelewów wyłącznie na rachunki bankowe, które zostały określone w umowie z kontrahentem. Jeżeli kontrahent domaga się zmiany numeru rachunku, należy wprowadzić do umowy odpowiedni aneks. Kiedy już dany podmiot padnie ofiarą wyłudzenia, wiele zrobić nie można.
Jeżeli jednak dojdzie do wyłudzenia, w pierwszej kolejności należy zgłosić się do banku domniemanego kontrahenta, zażądać zablokowania możliwości wypłat z rachunku, a następnie powiadomić policję. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odzyskania pieniędzy.

Klasyfikacja budżetowa 2016

 

Na rynku wydawniczym pojawiła się już publikacja stanowiąca kolejne wydanie klasyfikacji budżetowej po zmianach.
Klasyfikacja budżetowa 2016 to pomocny podręcznik stosowany na co dzień przez pracowników jednostek sektora finansów publicznych w celu prawidłowego planowania oraz wykonywania planów finansowych jednostek.
W kolejnych rozdziałach publikacji znajdują się m.in. ujednolicona klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, a także środków ze źródeł zagranicznych, wskazówki eksperta, oznaczenia terminów i baza obowiązujących pism urzędowych oraz opinii. Na dołączonej płycie osoby zainteresowane znajdą szczegółową klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów, a także praktyczne przykłady obrazujące najczęściej pojawiające się problemy z klasyfikacją finansową.

Faktura na bilety komunikacyjne

Czy osoba, która wybrała się w podróż autobusem do miasta położonego kilkadziesiąt kilometrów od jej miejscowości, może zażądać od PKS faktury dokumentującej zakup biletu na przejazd?

Faktura na bilety komunikacyjne jest dokumentem, o który może ubiegać się każdy klient korzystający z usług przewoźnika. Opis takiego rodzaju faktury został ujęty w paragrafie 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Co istotne, jeżeli chodzi o wygląd i zawartość, faktury takie nie różnią się od biletów wystawianych na przejazdy na dalsze odległości. Niemniej, tylko bilety jednorazowe na odległość nie mniejszą niż 50 km, które zawierają dane określone przepisami, są uznawane za faktury. Co zatem idzie, zakup biletów na krótsze odległości nie musi być udokumentowany fakturą, dlatego klient, który oczekuje wystawienia faktury musi zgłosić się bezpośrednio do siedziby firmy przewoźnika.

Odliczanie faktur z błędną stawką VAT

Co zrobić, jeżeli otrzymaliśmy od sprzedawcy fakturę, na której naliczony jest podatek VAT według nieprawidłowej stawki? Czy mimo błędnego zapisu możemy odliczyć z niej VAT?

Odliczanie faktur z błędną stawką VAT jest zależne od tego, czy otrzymaliśmy fakturę z zawyżoną czy zaniżoną stawką VAT. W pierwszym przypadku prawo do odliczenia przysługuje na ogólnych zasadach, czyli w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, ale nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym otrzymano fakturę. Gdyby podatnik nie odliczył podatku w rozliczeniu w określonym prawnie terminie, może to zrobić w rozliczeniu za jeden  z dwóch następujących po sobie okresów rozliczeniowych. Po otrzymaniu faktury z zawyżonym VAT-em jesteśmy zatem pozbawieni prawa do odliczenia kwoty podatku. Podatek naliczony zostanie skorygowany dopiero po otrzymaniu korekty faktury. Wtedy też nabywca towaru lub usługi, otrzymujący fakturę korygującą do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna, ma obowiązek zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę. Korekta dokonywana jest na bieżąco, bez konieczności korygowania podatku wstecz.

Umowy terminowe – nowe zasady

22 lutego 2016 roku wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu Pracy, w myśl której czasowe kontrakty będą trudniejsze do wypowiedzenia i nie będą mogły być traktowane jako sposób obejścia przepisów o zatrudnieniu bezterminowym.

Podstawową zmianą prawną będzie likwidacja umowy na czas wykonania określonej pracy. Rozszerzona także zostanie regulacja dotycząca umów o pracę na okres próbny; pierwszy raz pojawią się przepisy ustalające, w jakich okolicznościach można ponowić taką umowę. Druga umowa na okres próbny będzie dopuszczalna w momencie, gdy pracownik ma być zatrudniony przy innej rodzajowo pracy niż uprzednio. Jeżeli wykonywana praca będzie taka sama, okres od zakończenia ostatniej umowy o pracę nie może być krótszy niż trzy lata.
Na rynku pracy zdarzają się przypadki podpisywania długoletnich umów na czas określony. Praktyka, mimo że kwestionowana przez sądy pracy, jest dopuszczalna z prawnego punktu widzenia. Na dzień dzisiejszy Kodeks przewiduje bowiem wyłącznie ilościowy limit umów na czas określony, bez wyznaczenia maksymalnego okresu trwania umowy.
Nowy stan prawny przewiduje natomiast zatrudnienie na podstawie umowy lub umów na czas określony w wymiarze 33 miesięcy. Co więcej, strony będą mogły zawrzeć nie więcej niż trzy takie umowy.

Umowy terminowe – okresy wypowiedzenia

Umowy na czas określony przewidują krótki okres wypowiedzenia, który nie jest adekwatny do czasu trwania umowy. Skutkiem tego przy umowach, 5-, 7-, czy 10-letnich okres wypowiedzenia wynosi zaledwie dwa tygodnie. Przepisy nowelizujące wprowadzają w tym względzie zasadniczą zmianę – od lutego długość okresu wypowiedzenia ma być zależna od stażu zakładowego. Co zatem idzie, przy stażu poniżej 6 miesięcy, okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. Pracownicy, którzy przepracowali w zakładzie od 6 do 36 miesięcy, zostaną objęci miesięcznym okresem wypowiedzenia. Pracownicy z ponad trzyletnim stażem, będą mieli aż trzy miesiące na szukanie nowego miejsca zatrudnienia.

Ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia

Przed zawarciem umowy cywilnoprawnej pracodawca ma obowiązek ustalić, czy przyszły pracownik posiada inne tytuły ubezpieczeń (na podstawie stosownego oświadczenia). W przypadku gdy umowa-zlecenie jest jedynym tytułem ubezpieczenia, odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne: rentowe, emerytalne, zdrowotne oraz wypadkowe, o ile praca jest wykonywana w siedzibie firmy. Osoba zatrudniona nie podlega jednak ubezpieczeniu chorobowemu, chyba że dobrowolnie zgodzi się na opłacanie składki.

Częstą praktyką wśród pracodawców jest podpisywanie umowy-zlecenie z pracownikiem, który jest już zatrudniony na umowę o pracy, gdyż składki na ubezpieczenie społeczne i składka zdrowotna są odprowadzane już od łącznego przychodu ze wszystkich umów. W sytuacji gdy zleceniobiorca jest już zatrudniony na etat u innego pracodawcy, osiągając co najmniej wynagrodzenie z tytułu kontraktu cywilnoprawnego, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu i dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalnemu i zdrowotnemu. Jeżeli zleceniobiorca nie osiąga z kolei wynagrodzenia minimalnego z umowy o pracę, wówczas dwa ostatnie świadczenia stają się obowiązkowe. Wtedy też istnieje możliwość zgłoszenia do ubezpieczenia chorobowego.

Zawarcie kilku umów-zleceń

Kiedy zleceniobiorca podpisał jednocześnie kilka umów-zleceń podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu tylko od jednej z nich; w pozostałych przypadkach składki są dobrowolne. Składka na ubezpieczenie zdrowotne obowiązuje jednak dla każdej umowy. Co istotne, jeżeli zleceniobiorca zawarł kilka kontraktów z jednym podmiotem, podlega takim samym ubezpieczeniom od każdej z umów.