Logo FakturyPlus.pl

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FAKTURYPLUS.PL

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin Korzystania z Serwisu Internetowego fakturyplus.pl zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady funkcjonowania Serwisu internetowego, zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę oraz zasady korzystania z blogu udostępnionego w ramach funkcjonowania Serwisu.
Usługodawca w ramach Serwisu internetowego świadczy Usługi drogą elektroniczną polegające na prowadzeniu księgowości dla Klientów w zakresie:
prowadzenia bazy kontrahentów;
prowadzenia bazy środków trwałych;
generowania podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
generowania danych do deklaracji podatkowych PIT;
generowania danych do deklaracji podatkowych VAT;
prowadzenia kilometrówki dla pojazdów;
wystawienia faktur VAT, faktur proforma, dowodów wewnętrznych;
rozliczania składek ZUS i zdrowotnych; 

W Regulaminie zostały użyte niżej określone pojęcia, które należy rozumieć w następujący sposób:

Administrator danych osobowych - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w art. 7 pkt 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
Adres mailowy – adres poczty elektronicznej Serwisu Internetowego to biuro@fakturyplus.pl
Blog – blog internetowy prowadzony przez Usługodawcę w ramach Serwisu Internetowego;
Klient - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, rozliczająca podatek VAT metodą memoriałową, korzystająca z podatkowej księgi przychodów i rozchodów, nie zatrudniająca pracowników na umowę o pracę oraz nie prowadząca pełnej księgowości;
Konto - przestrzeń Serwisu zawierająca związane z Klientem dane, dostępna po dokonaniu rejestracji.
Powiadomienie – wiadomość elektroniczna przesłana na adres mailowy Klienta podany w toku rejestracji w Serwisie, zawierająca określoną informację.
Strona Internetowa– strona główna fakturyplus.pl oraz jej podstrony;
Serwis Internetowy – Serwis prowadzony przez Usługodawcę, w którym Klienci za pośrednictwem Internetu (drogą elektroniczną) mogą korzystać z oferowanych Usług;
Usługa - wszelkie Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Serwisu Internetowego;
Usługodawca – FakturyPlus.pl
Umowa świadczenia usług – umowa zawierana między Usługodawcą, a Klientem, której przedmiotem jest świadczenie Usług drogą elektroniczną;
Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta ze Strony Internetowej.
Administratorem danych osobowych udostępnianych w wyniku korzystania ze Serwisu Internetowego jest Usługodawca.

Informację na temat ochrony danych osobowych stosowanej przez Usługodawcę zostały umieszczone w Polityce Prywatności stanowiącej Załącznik nr.1 do Regulaminu

Ceny podane na stronach Serwisu są wyrażone w złotych polskich i są cenami netto (nie zawierają podatku VAT).

Momentem zawarcia Umowy świadczenia usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest moment dokonania płatności za subskrypcję wybranej Usługi.

§2 REJESTRACJA
W celu skorzystania z Usług Serwisu Internetowego wymagana jest rejestracja i utworzenie indywidualnego Konta.
Klient rejestruje się poprzez wpisanie w formularz rejestracji adresu mailowego oraz hasła, jednocześnie akceptując postanowienia Regulaminu.
Po wypełnieniu powyższych danych i potwierdzeniu ich, Klient otrzymuje na swój adres mailowy LINK, którego kliknięcie spowoduje potwierdzenie chęci rejestracji w Serwisie Internetowym.
Z chwilą kliknięcia w LINK, o którym mowa w pkt. 3 zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta.


§3 KORZYSTANIE Z SERWISU INTERNETOWEGO
Po Zarejestrowaniu Klient jest proszony przez system o wypełnienie interaktywnego formularza przekazując dane osobowe, dane firmowe oraz dane do celów podatkowych.
Po uzupełnieniu powyższych informacji Usługobiorca logując się do swojego Konta uzyska dostęp do funkcjonalności Serwisu Internetowego w ramach bezpłatnego okresu testowego trwającego 6 miesięcy.
Klient ma możliwość skorzystania z subskrypcji „Pakietu Standardowego” na okres 12 miesięcy w cenie 79 złotych netto.
W celu skorzystania z subskrypcji „Pakietu Standardowego” należy kliknąć w przycisk SUBSKRYBUJ dostępny w panelu wyboru pakietu.
Po kliknięciu przycisku SUBSKRYUJ Klient zostanie przeniesiony na zewnętrzną stronę przelewy24.pl w celu dokonania płatności on-line.
W momencie dokonania płatności, o której mowa w pkt. 5 zostaje zawarta między Usługodawcą, a Klientem Umowa świadczenia usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

 

§4 PŁATNOŚCI
Płatność za zakupione Usługi jest realizowana przy pomocy płatności online obsługiwanych przez przelewy24.pl;

Usługodawca zastrzega możliwość anulowania Subskrypcji w sytuacji, gdy po 7 dniach roboczych od kliknięcia w przycisk SUBSRYBUJ Klient nie dokona płatności.

Sprzedaż Usług jest dokumentowana przez Usługodawcę poprzez wystawienie faktury VAT.

Zgodnie przepisami ustawy VAT, Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji. Za chwilę otrzymania faktury przez Klienta uznaje się chwilę otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą.

Usługodawca przesyła faktury na adres mailowy Klienta podany w toku rejestracji.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Klient korzystając z Serwisu Internetowego wprowadza dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, prawdziwość oraz kompletność, wprowadzanych przez Klienta danych.

Podczas korzystania z Serwisu Internetowego generowane są dla Klienta określone dane. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania oraz decyzję jak i ich skutki podejmowane w oparciu o te dane.

Podczas korzystania z Serwisu Internetowego Klient ma możliwość korzystania z pełnej funkcjonalności Usługi. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania oraz decyzję jak i ich skutki podejmowane w oparciu wyżej wymienione funkcjonalności Serwisu Internetowego.


Generowane dla Klienta dane mogą służyć do wyliczania wysokości należności publicznoprawnych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialność z tytułu wykorzystania tych danych. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia wygenerowanych danych, gdyż ich użycie odbywa się na koszt i ryzyko Klienta.

Kalkulację generowane dla Klienta mogą zawierać błędy. Klient jest zobowiązany do ich weryfikacji.

Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia nieprzerwanego dostępu do Usługi. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu wstrzymania świadczenia Usług trwającej nie dłużej niż 72h z przyczyn takich jak niewłaściwe działanie Serwisu Internetowego, awaria techniczna, modernizacja Serwisu Internetowego.

 

§6 REKLAMACJE

Każdy Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji poprzez wypełnienie Formularza Reklamacji, stanowiącego Załącznik nr.2 do Regulaminu i przesłanie go na adres mailowy Usługodawcy lub w formie papierowej na adres korespondencyjny Usługodawcy.

Korzystając z Formularza Reklamacji należy precyzyjnie opisać występujące wady Usługi.

Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania Formularza Reklamacji przez Usługodawcę.

Klient zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego.

§7 OCHRONA PRAW AUTORSKICH

Układ treści zawarty na Stronie Internetowej oraz Blogu Serwisu Internetowego, jak i ich poszczególne części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika, aplikacja i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego.

Wszelkie znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują na Stronie Internetowej oraz Blogu podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

Poprzez korzystanie z treści udostępnionych na Stronie Internetowej i Blogu Użytkownicy nie nabywają żadnych praw jak również nie uzyskują licencji do tych treści.

Zabronione jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, wtórne wykorzystywanie w całości i w części, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie treści opublikowanych na Blogu za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Niniejszy regulamin stanowi integralną cześć, zawieranej przez Usługodawcę oraz Klienta, Umowy świadczenia Usług.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 7 września 2016 roku do odwołania.

Posiadasz już konto?

FakturyPlus.pl © 2014 - 2016